1. Kdo zpracovává vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje jako subjektů údajů zpracovává společnost PRO RAINBOW office s.r.o., Těšnov 1163/5, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha jakožto správce. Tímto dokumentem vám poskytujeme informace o jednotlivých zpracováních osobních údajů a dále o vašich právech souvisejících s tímto zpracováním. Při zpracování osobních údajů se řídíme právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR).

  1. Jak zpracováváme vaše osobní údaje jakožto uchazečů o zaměstnání, dohody o provedení práce nebo dohody o provedení činnosti?

V souvislosti s výběrovým řízením zpracováváme identifikační údaje (jméno, příjmení, titul, datum narození, pohlaví), kontaktní údaje (e-mailová adresa, telefonní číslo, kontaktní adresa). Tyto osobní údaje získáváme přímo od vás v rámci výběrového řízení, a to prostřednictvím životopisu, jiné dokumentace a ústního pohovoru.

Osobní údaje dále zpracováváme pro účely uzavření smlouvy, dohody o provedení práce nebo dohody o provedení činnosti na základě našich oprávněných zájmů, zákoníku práce.

  1. Jak zpracováváme vaše osobní údaje v případě, že navštívíte naše webové stránky?

Na našich webových stránkách zpracováváme osobní údaje prostřednictvím cookies (nebo obdobných technologií). 

Pokud navštívíte náš web, do vašeho zařízení ukládáme a následně z něj čteme malé soubory cookies. Cookies jsou malé soubory písmen a čísel, které ukládáme ve Vašem internetovém prohlížeči nebo pevném disku vašeho počítačového zařízení. Cookies do vašeho zařízení nejen ukládáme, ale také čteme ty cookies, které do Vašeho zařízení uložil náš web (dále jen „ukládání“).

Některé cookies do Vašeho zařízení ukládá přímo náš web. Tyto cookies nám pomáhají identifikovat vás při přecházení mezi jednotlivými stránkami našeho webu a při opětovných návštěvách, a se zajištěním bezpečnosti, například abychom zkoumali, zda někdo nezneužil vaše připojení k našemu webu a nejedná místo vás. Takové cookies a další soubory jsou nezbytné pro fungování naší webové stránky. Pokud ve svém prohlížeči zablokujete tyto cookies, naše webová stránka nemusí fungovat správně.

Dále do vašeho zařízení ukládáme cookies z našeho webu, které nám umožňují sledovat návštěvnost našeho webu, jeho jednotlivých stránek, vytvářet statistiky a přehledy.

Pokud využití cookies nevypnete a po našem upozornění kliknete na tlačítko „Rozumím“, jež je součástí upozornění, budeme mít za to, že s využíváním těchto cookies souhlasíte. Cookies můžete vymazat nebo předem odmítnout jejich používání volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči. Nicméně pokud tak učiníte, můžete být nuceni nastavovat některé volby manuálně pokaždé, když navštívíte stránky, a některé služby a funkce nemusí fungovat.

Pro zpracování osobních údajů využíváme služeb dalšího zpracovatele, jímž je Google Ireland Limited (Irsko) v rámci služby Google Analytics, který osobní údaje zpracovává na náš pokyn. Detailní informace o službě Google Analytics naleznete na https://policies.google.com/privacy/partners.

V případě, že navštívíte naše webové stránky, zpracováváme údaje o vašem chování na webu, kterými jsou zejména informace o produktech, které si zobrazujete, odkazech, na které klikáte a také údaje o zařízení, ze kterého si náš web prohlížíte, jako je IP adresa a z ní odvozená poloha, použitý prohlížeč a jeho verze a také údaje získané ze souborů cookies.

 

Údaje o vašem chování na webu zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez vašeho souhlasu) za účelem: získání informací, na základě kterých pro vás budeme moci web v budoucnu vylepšit (naším oprávněným zájmem je zde zlepšování našich služeb pro vás, vytváření statistik a přehledů, zejména sledování návštěvnosti našeho webu, jeho jednotlivých stránek a měření účinnosti reklamy, měření efektivity našeho webu a výdajů na reklamu); předcházení útoků na náš web a ohrožení jeho funkčnosti i bezpečnosti vašich dat (naším oprávněným zájmem je zde bezproblémová funkčnost našich služeb pro vás a bezpečnost vašich dat).

 

Údaje o vašem chování na webu nezískáváme pouze z cookies. Doplňujeme je také o údaje: IP adresa vašeho zařízení (tj., adresa vašeho zařízení, pomocí které komunikujete s jinými zařízeními v síti internet), prohlížeč, který na svém zařízení používáte, jeho verze a jazykové nastavení, adresa webové stránky (URL adresa), ze které přicházíte na náš web.

 

Údaje o vašem chování na webu také zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez vašeho souhlasu), a to za účelem vytváření přizpůsobených nabídek a cílených reklam, které vám na webu můžeme zobrazit. Naším oprávněným zájmem je zde maximálně personalizovaná a efektivní nabídka pro vás. Proti tomuto zpracování máte právo uplatnit námitku vypnutím této funkce ve vašem webovém prohlížeči.

  1. Fotogalerie

Fotografie pořízené během pořádání kulturních a vzdělávacích akcí slouží ze svého charakteru pouze k zachycení konání a atmosféry pořádané akce.

Pořizování, následné zpracování těchto fotografií konáme na základe našeho oprávněného zájmu a pochopitelně maximálně podporujeme plnění práv dotčených subjektů údajů dle nařízení GDPR.

  1. Bezpečnostní kamerový systém se záznamem

Účel zpracování: Nezbytně nutný z důvodu oprávněných  zájmů. Primárně z důvodu zajištění zdraví a ochrany pracovníků a ochrany majetku správce.

kamerový systém je: 

provozován v rámci etických mezí

nezasahuje nadměrně do soukromí subjektů údajů

není instalován v prostorech určených ryze k soukromým účelům

užití záznamu je pouze pro zajištění práv a zájmů správce 

záznam je uchováván pouze po dobu nezbytně nutnou, následně je vymazán

záznamové zařízení je chráněno před neoprávněným užitím

v případě existujícího incidentu jsou data zpřístupněna orgánům činným v trestním řízení

 

  1. Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?

Právo na odvolání souhlasu – každý souhlas, který nám udělíte můžete odvolat. Tímto odvoláním však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů do okamžiku odvolání.

Právo na přístup – máte právo vědět, jaké údaje o vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde vaše osobní údaje získáváme, případně komu je předáváme a kdo další je zpracovává, dále o vašich právech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů. Veškeré tyto informace jste se dozvěděli v jednotlivých článcích této Politiky ochrany soukromí. Pokud však máte pochybnosti o tom, jaké údaje o vás zpracováváme, můžete nás požádat o potvrzení, zda konkrétní údaje jsou či nejsou zpracovávány. V rámci tohoto práva nás můžete také požádat o vystavení kopie zpracovávaných osobních údajů. První kopie vám bude vystavena zcela zdarma, za případné další kopie si budeme účtovat poplatek.

Právo na opravu – v případě, že zjistíte, že zpracovávané osobní údaje o vás jsou neúplné nebo nepřesné, máte právo na to, abychom je doplnili či opravili.

Právo na výmaz – v určitých případech máte právo na to, abychom vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje vymažeme, pokud nastane některý z těchto důvodů:

vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány,

odvoláte souhlas, pokud je zpracování založeno na souhlasu a neexistuje žádný jiný důvod pro zpracování,

vznesete námitku proti zpracování z důvodu našich oprávněných zájmů a my shledáme, že žádné takové oprávněné zájmy pro toto zpracování již nemáme,

osobní údaje byly zpracovány protiprávně, tj. námi prováděné zpracování přestalo být v souladu s právními předpisy.

 

Toto právo se však neuplatní ve všech případech. Mezi tyto výjimky patří zpracování osobních údajů, které je nadále nezbytné pro:

splnění našich právních povinností,

určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.

Právo na omezení zpracování – toto právo můžete využít v některých případech, kdy můžete požadovat, aby došlo označení vašich osobních údajů a tyto osobní údaje nebyly předmětem dalších operací zpracování, avšak po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musíme omezit v případech, kdy:

přesnost osobních údajů je z vaší strany popírána, a to doby, než se dohodneme, které údaje jsou správné,

vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu (např. více než zpracovávat musíme), ale vy budete požadovat pouze jejich omezení než výmaz,

vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro výše uvedené účely zpracování, ale vy je požadujete pro vznesení námitky proti zpracování osobních údajů nebo pro určení, výkon či obhajobu svých právních nároků. Po dobu šetření toho, zda-li je vaše námitka oprávněná, jsme povinni zpracování vašich osobních údajů omezit.

 

Právo na přenositelnost – v případě, že je zpracování vašich osobních údajů prováděno automatizovaně a na základě vašeho souhlasu nebo plnění smlouvy, máte právo na to, abych vám vaše osobní údaje poskytli ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a předat je jinému správci.

Právo vznést námitku proti zpracování – v případech, kdy ke zpracování vašich osobních údajů dochází na základě našeho oprávněného zájmu, máte právo proti tomuto zpracování vznést námitku. Tyto údaje přestaneme dále zpracovávat, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro to, abychom v tomto zpracování pokračovali.

Právo podat stížnost – pokud uplatníte vaše práva výše uvedenými způsoby, není tím nijak dotčeno vaše právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, kdy se domníváte, že vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s právními předpisy.

Veškerá uvedená práva můžete uplatnit písemně na adrese naší organizace

PRO RAINBOW office s.r.o., Těšnov 1163/5, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha, případně info[at]jazzmineclub.cz